ENSCHEDE - Op 20 juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten om een deel van een perceel aan de Windmolenweg/Twekkelerbeekweg aan te wijzen als nieuwe locatie voor maximaal 10 woonwagenstandplaatsen.


In het beeldkwaliteitsplan staat omschreven hoe de nieuwe locatie eruit moet komen te zien. Zodat het goed ingepast wordt in de bestaande omgeving. Het aangepaste bestemmingsplan maakt wonen op deze locatie mogelijk. De grondexploitatie en het krediet zijn nodig om alles financieel goed te regelen. De realisatie van de woonwagenlocatie wordt deels betaald uit een toegekende subsidie en grondopbrengsten.

PASSENDE WOONRUIMTE VOOR IEDERE ENSCHEDEËR

Het realiseren van deze nieuwe woonwagenlocatie past binnen de opgave van de gemeente Enschede om aantrekkelijke woonruimte te bieden aan al haar inwoners. Ook voldoet de gemeente hiermee aan haar Europese verplichting om de specifieke woonbehoefte van de woonwagengemeenschap te faciliteren.

Wethouder Wonen Jeroen Diepemaat benadrukt het belang van deze stap om te komen tot een nieuwe woonwagenlocatie: “Het laat zien dat we in Enschede voorzien in specifieke huisvestingsbehoeften. En dat we verschillende manieren van leven binnen onze stad respecteren. In Enschede staan we voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun woonvoorkeuren. Dit past bij een inclusieve stad als Enschede. “

VERVOLG

Voor dit project heeft de gemeente gesproken met diverse belanghebbenden en zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de wensen en zorgen van betrokken partijen te bespreken. Hoewel niet alle ideeën van belanghebbenden konden worden overgenomen, heeft de gemeente geprobeerd tegemoet te komen aan de verschillende belangen.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal het plan ter inzage worden gelegd voor een periode van zes weken. Belanghebbenden en indieners van zienswijzen hebben tijdens deze periode de mogelijkheid om beroep in te stellen.